Emin Pasha

Emin Pasha

Hamdullah Emin Pasha and his agriculture project

Pasha Agriculture Project Ottoman Grape